Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
  • Formularz odstąpienia

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MAZANOTY PATRYK PIKOSZ
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

adres e-mail: biuro@milydrobiazg.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

(*) (*) – Data zawarcia umowy /odbioru

..........................................................................................................................

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): .............................................................................................................................. - Adres Konsumenta (-ów): .......................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.